Colaborare inter-curriculară pentru îmbunătățirea abilitӑţilor financiare ale elevilor folosind jocuri – FINGO

Durata proiectului

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 noiembrie 2021, iar bugetul aprobat are o valoare totală de 214001 euro.

Obiectivul general

Proiectul își propune să îmbunătățească cunoștințele financiare și abilitățile necesare pentru consolidarea incluziunii sociale a elevilor cu nevoi speciale și ale celor aflați în categoria de risc de excludere socialӑ prin îmbunătățirea colaborării inter-curriculare și interdisciplinare în procesul educațional și prin promovarea metodelor și instrumentelor de predare experimentale, bazate pe joc și simulare socială.

aCTIVITĂțI

Proiectul va contribui la inovarea învățământului special, la creşterea adaptabilitӑţii, a învӑţӑrii practice şi a gȃndirii critice, precum și la promovarea utilizӑrii jocurilor în procesul de învӑţare pentru a îl face mai atractiv şi mai eficient prin intermediul unei curicule de curs atractive şi interactive bazatӑ pe jocuri pentru profesori, prin crearea materialelor necesare pentru cursul ,,Dezvoltarea abilitӑţilor financiare folosind jocuri în şcolile speciale’’ care va fi pilotat internaţional în Cipru cu 28 cadre didactice şi testat local în fiecare ţarӑ partenerӑ cu 70 cadre didactice, printr-o colecție de bune practici și povești de management financiar personal de succes pentru elevii cu nevoi speciale în vederea îmbunătățirii încrederii în sine, a abilităților de comunicare și a creativității lor și pentru a îi ajuta în procesul de incluziune socialӑ, la dezvoltarea personală și profesională, prin realizarea de linii directoare pentru atelierele de dezvoltare a abilităților financiare și antreprenoriale și printr-o expoziție bazată pe tehnici de simulare a cazurilor reale pentru elevii cu nevoi speciale care le oferă posibilitatea de a practica educaţia financiară și abilitățile antreprenoriale de bază, pilotatӑ pe 252 de elevi din 6 ţӑri.

Parteneri

Proiectul a fost lansat în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație Școlară, care va fi implementat împreună cu parteneri din Lituania, Spania, Italia, Romȃnia, Cipru și Turcia.

Grupul țintă

Grupul țintă al proiectului este format din profesori din şcoli normale şi speciale și din elevi cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani, punându-se accentul pe elevii cu dizabilități și pe cei expuși riscului de excluziune socială.

ContribuȚie

Proiectul va contribui la reducerea riscului de excluziune socială a elevilor din învățământul special printr-o campanie de conștientizare școlară organizată într-un mod unitar și simultan în școli speciale și mixte din cele 6 țări partenere, adresându-se elevilor și profesorilor din domeniul social, mass-media, școlilor şi familiilor, evidențiind beneficiile dezvoltӑrii abilităților financiare pentru creşterea considerabilӑ a bunӑstӑrii lor în viaţӑ, pentru creşterea gradului lor de angajare şi pentru o mai bună incluziune socială pe termen lung. Toate activitățile și rezultatele intelectuale sunt concepute pentru a încuraja incluziunea socială, dezvoltând abilitățile de conștientizare de sine, de auto-exprimare, de empatie și de comunicare ale elevilor, precum și rupând stereotipurile și schimbând atitudinea faţӑ de elevii de liceu vulnerabili și defavorizați, în special pentru cei cu deficiențe de auz. Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la îmbunătățirea cunoștințelor financiare și a abilităților necesare pentru consolidarea incluziunii sociale a elevilor cu nevoi speciale și ale celor aflați in categoria de risc de excludere socialӑ, îmbunătățind în acelaşi timp abilitățile de gândire critică ale profesorilor și elevilor.