Incluziune socialǍ prin joc în procesul educativ - SIGE

„Incluziune socialӑ prin joc în procesul educativ” – SIGE este un proiect în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educația Adulților, care va fi implementat de Asociatia Demetrius în partenertiat cu 7 instituții din întreaga Europă: Fundacja MODE (Polonia), Școala primară „Sveti Sava” (Serbia), CFIE de Ebro (Spania), Craft College (Croația), Asociația Demetrius (România), Rețeaua de cercetare comparată (Germania).

Partenerii proiectului se vor angaja în explorarea potențialului educațional al învățării bazate pe joc ca instrument inovator pentru îmbunătățirea participării active, a implicării și incluziunii în educație și în societate.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor slab calificate care aparțin unei minorități sau care sunt migranți, contribuind la dezvoltarea unei oferte flexibile de învățare prin joc, care să le permitӑ acestora dezvoltarea competențelor cheie. În acest scop, parteneriatul va proiecta un curs modular, care să abordeze competențele cheie într-un mod inovator și să permită recunoașterea cunoștințelor anterioare. Proiectul își propune, în plus, să îi pregatească pe formatori şi pe furnizorii de educație pentru adulți să deprindӑ abilitatea de a folosi învӑţarea prin joc pentru a face față grupurilor diversificate dar și în vederea creșterii calitӑţii actului educativ.

Rezultatele intelectuale prevăzute în proiect sunt:

O1: Cursul „Dezvoltare prin joc” este un curs mixt care își propune să ofere o oportunitate unică de învățare prin joc pentru grupul țintă de a-și îmbunătăți competențele cheie și de a le încuraja integrarea în societate și pe piața muncii. Proiectul va contribui la dezvoltarea competenţelor lingvistice, matematice, digitale, culturale și de comunicare ale persoanelor aparţinȃnd grupului ţintӑ, dar aceste tipuri de competenţe vor fi revizuite după ce analiza nevoilor va fi efectuată în toate țările partenere. Cursul va fi implementat la nivel local în fiecare țară parteneră. 105 migranți (25 în fiecare țară parteneră) și 28 de formatori (4 în fiecare țară parteneră) vor experimenta o experiență inovatoare de educație și formare.

O2: „Manualul SIGE pentru formatorii care lucrează cu persoane cu calificare scăzută și cu migranți” este un manual pentru a ajuta personalul care lucrează cu grupul țintă sӑ utilizeze metodele și tehnicile bazate pe joc în predarea lor. Manualul se va ocupa de principiile, obiectivele și scopurile cheie ale utilizӑrii jocului, de tehnici de utilizare a jocului de ultimă generație şi mai presus de toate, va prezenta lecțiile învățate și bunele practici din primele ediții ale cursului „Dezvoltare prin joc”.

 

În proiect sunt prevăzute mai multe activități pentru a atinge obiectivele și a sprijini crearea rezultatelor intelectuale.

O analiză a nevoilor de educaţie a persoanelor slab calificate care aparțin unei minorități sau care sunt migranți va fi realizatӑ. Nevoile de învățare ale grupului țintă în raport cu competențele cheie vor fi cercetate atȃt din punct de vedere teoretic, cȃt şi prin cercetări de teren. Partenerii vor consulta date relevante și cercetări de ultimă oră cu privire la nevoile de educație ale grupului țintă pentru a-şi spori cunoștințele despre contextele locale și naționale. Chestionarul va fi apoi trimis la 280 de persoane (40 pe țară) și interviuri cu formatori vor avea loc pentru a investiga nevoile specifice care trebuie abordate în cadrul cursului de educație mixtă. Scopul principal al cercetării este de a confirma sau de a solicita partenerilor proiectului să revizuiască conținutul și competențele abordate în cursul de educație mixtă.

În cadrul celei de-a doua întâlniri transnaționale a proiectului, ELA va organiza un curs intensiv de formare pentru ceilalți parteneri, cu scopul de a sprijini personalul partenerilor în lucrul la cursul de educație mixtă și în familiarizarea, aprofundarea și schimbul de cunoștințe despre principiile de folosire a jocului în educaţie. La rândul lor, toți partenerii vor organiza și vor implementa un modul de instruire privind folosirea jocului pentru formatorii interesați. Pe baza interesului și implicării participanților, partenerii vor selecta cei 28 de formatori care vor participa la cursul de educație mixtă locală pentru a testa O1.

Un curs local de educație mixtă va fi organizat în fiecare țară parteneră pentru a testa O1. 28 de educatori adulți (câte 4 în fiecare ţarӑ partenerӑ) vor fi identificați pe baza nevoilor reale, al participării active, al angajamentului și motivației arătate în timpul instruirii oferite. Fiecare formator astfel selectat va selecta la rândul său 15 migranți care vor participa la instruire (105 în total). Această experiență va oferi partenerilor proiectului posibilitatea de a obține un feedback real despre O1 și de a discuta despre posibile modificări și îmbunătățiri. În același timp, cursul mixt local va oferi formatorilor implicați o oportunitate reală de a pune în practică o metodologie inovatoare, iar cursanții implicați vor putea să aibӑ parte de o experiență de învățare antrenantă.

Activitățile de diseminare sunt, de asemenea, cruciale pentru a ne asigura că activitățile și rezultatele sunt promovate în mod corespunzător către publicul extern. Pe lângă acoperirea tradițională a rețelelor sociale, partenerii proiectului se vor angaja în întâlniri cu părțile interesate locale și în crearea „Rețelei SIGE” pentru cooperare intersectorială, servind scopului de a crea noi oportunități de învățare a metodei de educaţie prin joc, implicând diverse părți interesate la nivelul UE. Activitatea principală de diseminare va fi de 7 evenimente de multiplicare a informațiilor (1 în fiecare țară) care implică cel puțin 300 (60 în Italia, 40 în fiecare dintre celelalte țări partenere) participanți în rândul formatorilor, furnizorilor de educație pentru  adulți și reprezentanților migranților și ONG-urilor. Evenimentele intenționează să ilustreze realizările proiectului, sporind în același timp gradul de conștientizare cu privire la beneficiile educației prin joc pentru grupurile dezavantajate și posibilitatea de multiplicare a rezultatelor proiectului.

SIGE este de așteptat să aibă un impact pe mai multe niveluri: 

  • La nivel local, ne așteptăm să înregistrăm cel mai mare impact, formatorii se vor familiariza în special cu metodologiile inovatoare pentru a preda și a favoriza integrarea persoanelor cu mai puține oportunități, devenind la rândul lor agenți activi ai unor noi inițiative similare. Comunitatea locală a migranților și minoritățile vor fi la rândul lor motivate să se angajeze în formarea adulților.
  • La nivel regional și național, ne așteptăm să vedem o creștere și o inovație a ofertei educaționale pentru migranți. Tot mai multe subiecte, chiar și din cele sensibile, vor fi incluse în activitățile de învățare continuă. Contribuția partenerilor asociați și a părților interesate poate încuraja, la acest nivel, o schimbare pozitivă și în ceea ce privește politicile publice capabile să sprijine integrarea migranților în procesul de educație.
  • La nivel european, grație creării rețelei SIGE pentru cooperare transsectorială la nivelul UE, alte organizații europene pentru adulți și ONG-uri vor putea afla despre proiectul nostru, pot accesa cursul de educație mixtă și îl pot adapta pentru a-și îmbunătăți și inova activitățile. Acest lucru va dezvolta un sentiment mai intens de apartenență la Europa, crearea de noi proiecte și sinergii transnaționale și dezvoltarea de noi posibilitӑţi de predare cu scop internațional.

Mai multe detalii la: